امروز پنج شنبه 2 اسفند 1397

مدیران

آقای مهندس خانبابایی
سمت :
مدیرعامل
تلفن تماس :
 33467030 (041) داخلی 1111      
نمابر : 33467020 (041)
پست الکترونیک :
khanbabaei@yaghutgroup.com 

 

آقاي مهندس جنگجوي

سمت: مدير كارخانه

تلفن تماس: 33467030 (041) داخلي 2244

همراه: 09143416237

نمابر: 33467020 (041)

پست الكترونيك: jangjouy@yaghutgroup.com
 

آقای مهندس سينا محمدي
سمت : فروش
تلفن تماس :
 33467030 (041) داخلی 4073 

همراه: 09148030458
نمابر :
  33467020 (041)
پست الکترونیک :
 sales@yaghutgroup.com