امروز سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

مدیران

آقای مهندس خانبابایی
سمت : مدیرعامل
تلفن تماس : 33467030 (041) داخلی 1111      
نمابر : 33467020 (041)
پست الکترونیک :
khanbabaei@yaghutgroup.com


آقاي مهندس جنگجوي

سمت: مدير كارخانه

تلفن تماس: 33467030 (041) داخلي 2244

همراه: 09143416237

نمابر: 33467020 (041)

پست الكترونيك: jangjouy@yaghutgroup.com